Digitální zpracování obrazu v praxi (NPGR032)

Rozsah v ZS: 0/2 Zap
Platnost: od 2013
Cvičící: Novozámský A.
Garant: Zitová B.
Korekvizity: Doporučujeme absolvovat dohromady s NPGR002 na MFF UK.
Navazující předměty: Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu (NPGR013), Variační metody ve zpracování obrazu (NPGR029)
Informace: rozvrh, materiály

VÝUKA ZA KORONAVIRU :

Přednášky a cvičení budou probíhat offline, tedy budete dostávat materiály pro samostudium a seznamy kódů a úkolů na procvičování + k danému tématu vypracujete každý týden jednu jednoduchou úlohu. Vše bude průběžně doplňováno. Případné nejasnosti s látkou nebo organizací výuky směřujte na novozamsky@utia.cas.cz.

Anotace

Seminář, který nabízí prohloubení teorie digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání kurzu NPGR002 a její doplnění o experimenty a praktické aplikace v prostředí programovacího jazyku MATLAB. Pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Předmět je možno zapsat současně s NPGR002, jako cvičení, ale také samostatně, po absolvování NPGR002.

Osnova

  • Seznámení se základy Matlabu
  • Fourierova transformace ( práce s amplitudou, fází, reálnou i imaginární částí, filtrace ve frekvenční oblasti)
  • Šum a jeho odstranění (zašumění snímku solí a pepřem, bílým šumem, parametry šumu, odstranění - konvoluční filtry, frekvenční oblast, průměrování)
  • Detektory hran a ekvalizace histogramu (Roberts, Sobel, Maar-Hilbert, zvýraznění hran, ekvalizace pomocí kumulativního histogramu)
  • Morfologie (eroze, dilatace, opening, closing, počítání objektů, skeletonizace binárních dat)
  • Registrace obrazu (korelace, fázová korelace, registrace afinně transformovaného obrazu)
  • Dekonvoluce (konvoluční teorém, inverzní filtr, Wienerův filtr, odhad parametrů)
  • Rozpoznávání (Fourierovy deskriptory, příznakový prostor, distanční matice, klasifikace, momentové invarianty)
  • Hough transformace (parametrizace a vyhledávání objektů pomocí Houghova prostoru)
  • Segmentace ( segmentace obrazu s důrazem na prahování, klasifikace objektů)