Diplomové a bakalářské práce

Oddělení zpracování obrazové informace ÚTIA AV ČR vede bakalářská a diplomové práce studentů MFF UKa FJFI ČVUT. Pokud vás některá z prací zaujala, napište e-mail přímo zadavateli práce nebo na adresu zitova@utia.cas.cz. Pokud máte vlastní nápad, na kterém byste chtěli v rámci bakalářské nebo diplomové práce pracovat, rovněž se na nás můžete obrátit, určitě se nějak domluvíme.

Vypsaná témata:
Aktuální 2019 • Adam Novozámský: Automatická kontrola montovaných dílů v automobilovém průmyslu
   Při výrobním procesu automobilu je potřeba sestavit přes 10 000 součástek. Nejde o to, jen součástky správně navrhnout a sestavit, ale také zkontrolovat, že byly správně sestaveny, nic nechybí a nic není špatně zapojeno. Některé chyby výrobního procesu jsou jen kosmetické jiné mohou přinášet fatální následky.
   Konkrétních úkolů, co automaticky kontrolovat pomocí kamer je velké množství. Ve Vaší diplomové práci se proto zaměříte jen na určitou část problémů. Vaším úkolem bude analyzovat nasnímané snímky z kontrolní linky automobilky a navrhnout systém automatické kontroly z obrazových dat.


 • Tomáš Suk: Segmentace složených listů.
   Při rozpoznávání listů zůstává otevřený problém zpracování složených listů. Diplomant by měl rozpoznat, zda na obrázku je jednoduchý, dlanitě složený (viz obrázek) nebo zpeřeně složený list, a pokud je složený, vysegmentovat z něj jednotlivé lístky. Varianta je vymyslet metodu rozpoznávání, která nebude potřebovat segmentaci.


 • Lubomír Soukup: Bayesovský přístup k registraci digitálních obrazů


 • Adam Novozámský: Automatické vyhodnocování přítomnosti Varroa destructor v mobilních zařízení
   Úkolem je analýza fotografií včelí měli na podložkách v úlu a automatická detekce Varroa destructor (Kleštíka včelího). Tento parazit likviduje včelstva po celém světě a tento nástroj by měl být pomocí při kontrole včelstva, kterou včelař provádí několikrát ročně. Výstupem bude program pro mobilní zařízení.


 • Lubomír Soukup: Geostatistický přístup k odšumování obrazů
   K eliminaci náhodného šumu v digitálním obraze lze s výhodou použít metody prostorové statistiky (geostatistiky). Náplní práce bude navrhnout efektivní algoritmus pro odhad a eliminaci šumu založený na těchto metodách. Navržený algoritmus bude implementován ve vhodném výpočetním prostředí a ověřen na konkrétních digitálních obrazech.


 • Stanislav Saic, : Zápis neviditelných watermarků do fotografie během snímaní digitálními kamerami, které lze ovládat tabletem se systémem Android
   Pro zjišťování zda nedošlo k úpravě digitálních snímků se často používá záznam neviditelných watermarků do záznamu. Cílem práce je vytvořit program v systému Android, který umožní zápis watermarku přímo během snímaní.


 • Stanislav Saic, Babak Mahdian: Detekce manuálně rozmazaných hran
   Při softwarové manipulaci s digitálnífotografií pomocí copy-paste techniky se často dodatečně rozmazávají hrany, aby vizuální vjem nebyl narušen. Cílem je vyvinout metodu, která bude detekovat manuálně rozmazané hrany.


 • Stanislav Saic, Babak Mahdian: Detekce nekonzistentnosti v CFA
   Většina digitálních fotoaparátů a kamer používá jeden senzor s polem barevných filtrů (Color Filter Array) a RGB snímek získává interpolací. Tato interpolace se projevuje specifickou korelací, která je však často narušena při softwarové manipulaci. Cílem je kvantifikovat korelaci způsobenou CFA interpolací a hledat její přítomnost v různých částech snímku.


 • Stanislav Saic, Babak Mahdian: Detekce nekonzistentnosti v osvětlení
   Při fotomontáží je velkým problémem správně upravit světelné vlastnosti jednotlivých snímků. Nekonzistentnost v osvětlení může být tak vhodným indikátorem softwarové manipulace s fotografií. Cílem je zjistit jak lze určit směr bodového světelného zdroje pouze z jednoho obrázku.


 • Michal Šorel: Rozpoznávání rostlin podle květů/listů/kůry pomocí technik hlubokého učení
   Pokrok v metodách strojového učení učiněný v posledních několika letech umožňuje konstrukci rozpoznávacích algoritmů, dosahující před několika lety jen těžko představitelné přesnosti a spolehlivosti. Cílem této práce je navrhnout a implementovat algoritmus, který by nevyžadoval segmentaci a fungoval i za přítomnosti netriviálního pozadí. Konečným cílem je mobilní aplikace analogická např. systému Leafsnap. Je možné zadat jako ročníkový projekt, bakalářskou nebo diplomovou práci. Preferováni jsou studenti s motivací dotáhnout práci do skutečně fungující aplikace.


 • Jan Blažek: Mozaika
   Populární mozaiky tvořené z fotek se za minulý rok objevily v leckteré reklamě. Cílem práce je software generující ze zadané množiny (nebo i bez ní - automatické stažení z internetu) zmenšených fotografií cílový zadaný obrázek. Cílem je "chytrá" mozaika respektující nejen barvu (viz reklamní plakáty), ale též hrany zadaného obrázku.


 • Jan Blažek: Analýza spktrálních otisků malířských pigmentů
   Identifikace použitého pigmentu na základě spektrální odezvy je v posledních 15 letech aktuální problém v restaurátorství. Existují dokonce databáze spektrálních odezev: http://fors.ifac.cnr.it, https://m3art.utia.cas.cz. Cílem práce je tyto databáze analyzovat a stanovit diskirminabilitu uvedených dat podle různých metrik (SAM, SCM, etc.). Práce je orientovaná na statistickou analýzu.


 • Barbara Zitová: Vizuální logopedická pomůcka
   Návrh metody pro analýzu pohybu jazyka ze záznamu běžné web kamery pro vyhodnocování logopedických cvičení s jazykem. Možnosti zadávání pohybových elementů a vyhodnocování kvality provedení jednotlivých cviků. Cílem je umožnit propojení detekovaného pohybu s ovládáním objektu na obrazovce. Logopedická cvičení by pak mohla probíhat formou hry na PC, kdy se pohybem jazyka bude ovládat objekt na obrazovce. Součást běžícího projektu.


 • Jan Schier: Hodnocení snímků kvasinkových kolonií
   Kvasinka Saccharomyces cerevisiae se využívá jako modelový organismus v řadě biologických experimentů, při kterých je třeba vyhodnotit počet kolonií a jejich plochu, která odpovídá rychlosti růstu. Vývoj kolonií může odrážet přítomnost chemické látky, která negativně ovlivňuje dělení buněk (např. mutagenu, antibiotika atd.).

   V průběhu biologických experimentů je pořízeno několik desítek snímků Petriho misek s koloniemi, které je třeba vyhodnotit. Cílem práce je navrhnout nový robustnější algoritmus pro automatizované hodnocení snímků kvasinkových kolonií. Úlohu komplikuje značná rozmanitost morfologie kolonií, jejich vnějšího povrchu a také srůstání kolonií do nepravidelných útvarů.

   Existující software, používaný na Katedře genetiky Přírodovědecké fakulty UK, byl implementovaný v prostředí Matlab. Konečným cílem této práce (přesahujícím zadání) je implementovat navržený algoritmus formou open-source pluginu pro systém Fiji/ImageJ. • Filip Šroubek: Limity zvyšování rozlišení v digitální fotografii
   Softwarově zvyšovat rozlišení (tzv. superresolution) fotografií je špatně podmíněná úloha, která je teoreticky řešitelná, avšak v praxi naráží na limity optiky fotoaparátů. Úkolem řešitele bude zmapovat, za jakých podmínek při fotografování lze o zvýšení rozlišení reálně uvažovat, a navrhnout praktické scénáře ověřující použitelnost superresolution.


 • Filip Šroubek: Detekce a sledování rychle pohybujících se objektů ve videu
   Rychle pohybující se objekty jsou obvykle zachyceny na videu jako rozmazané čáry, např. míče ve sportovních videích. Řešitel bude mít příležitost se podílet na řešení projektu základního výzkumu (ukázka bakalářské práce), jehož cílem je detekce a přesná rekonstrukce pohybu a vzhledu takovýchto objektů. Výsledkem budou aplikace typu přesné měření rychlosti, realistické zpomalení videa, 3D rekonstrukce objektu, atd.


 • Filip Šroubek: Automatické vyhledávání archeologických lokalit v leteckých snímcích
   Metoda dálkového průzkumu v archeologii analyzuje letecké snímky a hledá barevné změny v zemědělských plodinách na polích, které souvisí se změnou podloží. Vytváří-li tyto změny pravidelné obrazce, může se pak jednat o lokality spojené s lidskou činnost v dávných dobách. Úkolem řešitele bude navrhnout systém pro (semi-)automatickou detekci těchto změn a aplikovat jej např. na letecké snímky ze serveru mapy.cz.