2 cvičné obhajoby diplomových prací

Datum konání: 13.05.2011
Přednášející: M. Srna, CVUT FBMI, J. Kotera, MFF UK
Odpovědná osoba: Boldyš

Název práce: Registrace obrazů NM a CT prostřednictvím low-dose CT
Autor: Michal Srna
Ústav: Katedra biomedicínské techniky
Vedoucí diplomové práce: Jiří Boldyš
Abstrakt: V posledních letech hrají medicínské zobrazovací systémy jako CT (Computed Tomography) a SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) stále významnější roli v oblasti diagnostiky řady onemocnění. Diagnostické CT poskytuje vynikající obraz anatomické struktury a SPECT naopak funkční informace, např. metabolismus.
Patologické procesy se hledají na SPECT oproti CT lépe, ale může být obtížné je přesně anatomicky lokalizovat. Máme k dispozici multimodální zobrazovací systém SPECT/CT, který zaznamená obraz low-dose CT s nízkou informační hustotou oproti diagnostickému CT.
Práce se zabývá zejména popisem, implementací a testováním vhodné metody (thin-plate splines elastická transformace, brána v potaz rigidita kostí) pro registraci low-dose CT snímků a snímků z diagnostického CT. Jelikož je obraz low-dose CT pořízen současně s obrazem SPECT, jsou oba obrazy již zregistrované. Low-dose CT je tedy využité pouze jako prostředník pro registraci SPECT a diagnostického CT - transformaci low-dose CT snímků lze následně aplikovat i na SPECT snímky.
Úspěšnou registrací SPECT a diagnostických CT snímků je možné lépe určit anatomickou lokalizaci metabolických procesů ve SPECT obraze.

Název práce: Analýza variačních metod pro segmentaci digitálního obrazu
Autor: Jan Kotera
Ústav: Ústav teoretické fyziky
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zabývá teoretickým popisem Mumford-Shahova segmentačního
modelu digitálního obrazu. Je probrána silná i slabá formulace problému, otázka existence
a jednoznačnosti řešení a vlastnosti tohoto řešení. Dále je součástí práce numerická implementace konkrétní varianty tohoto modelu nazvané active contours without edges. Tato implementace je prakticky testována na několika snímcích, výsledky testování jsou podrobně popsány a teoreticky vysvětleny.