Ph.D. studium

Oddělení Zpracování obrazové informace ÚTIA AV ČR je školícím pracovištěm doktorandů MFF UK (obor I5 - Počítačová grafika a analýza obrazu) a FJFI ČVUT.

Jako školitelé působí

Pokyny pro nové zájemce

Zájemci jsou přijímáni na základě výběrového řízení, které je nezávislé na přijímacích zkouškách fakulty a probíhá každý rok v květnu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je každoročně

15. dubna

Přihláška musí obsahovat odborný životopis, předpokládané datum ukončení řádného studia, téma diplomové práce a seznam publikací. Nejdůležitější publikace přiložte. Všechny materiály zašlete emailem na flusser@utia.cas.cz. O termínu konkurzu budou všichni zájemci vyrozuměni emailem.